Algemene Voorwaarden

De Avond4daagse Oosterwolde wordt georganiseerd door "Samen Lopen Oosterwolde" in samenwerking met Stichting Scala (hierna te noemen: de organisatie) onder toezicht van de KWBN.

1. Inschrijving

Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie is bepaald.

Inschrijving is alleen mogelijk middels het online inschrijfformulier.

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De te lopen afstand en de te behalen beloning is tevens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

De organisatie bepaalt het maximum aantal inschrijvingen die worden geaccepteerd.

Met het inschrijven voor de avondvierdaagse verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van personalia en/of van beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke, voor promotionele of voorlichtende doeleinden van de avondvierdaagse, zonder dat daarvoor een vergoeding kan worden gevorderd.

2. Deelname

Deze avondvierdaagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen van een startkaart bij het startbureau.

Onder wandelen wordt verstaan het zich zodanig voorwaarts bewegendat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- op het rechterbeen wordt overgebracht. Snelwandelen en in looppas voortbewegen is niet toegestaan.

Deelnemers aan de Avond4daagse Oosterwolde worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie niet aansprakelijk stellen voor sportletsel als gevolg van deelname.

Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers of verkeersdeelnemers.

Het gebruik van vervoer- en/of hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de organisatie. Toestemming kan worden verleend indien de noodzaak voor het gebruik van vervoer- en/of hulpmiddelen voortvloeit uit een lichamelijke beperking van de deelnemer.

De organisatie kan bij deelname in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden voortvloeiend uit het gebruik van deze vervoer- en/of hulpmiddelen.

Deelnemers die, in geval van nood of bij calamiteiten, speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen, zijn verplicht een duidelijk voor de hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort bij zich te dragen.

Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Deelnemers die zich tijdens de avondvierdaagse niet (correct en persoonlijk) afmelden vóór het door de organisatie aangegeven tijdstip worden geacht te zijn uitgevallen.

De kleding dient altijd in overeenstemming te zijn met de goede zeden. Het bovenlichaam blijft altijd bedekt.

Ouders van kinderen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht op en het gedrag van hun kinderen.

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken en zakken. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook zal worden bestraft: Als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel kunnen opruimingskosten in rekening worden gebracht.

Tijdens de wandeltocht is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
• uiting te geven aan een politieke gezindheid;
• zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
• reclamevoorwerpen voorhanden te hebben, behalve met toestemming van de organisatie;
• dieren (met uitzondering van blindengeleidehonden voor visueel beperkte deelnemers), luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
• voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

Overtreding van deze Algemene Voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.

3. Aansprakelijkheid Organisatie

De organisatie, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die deelnemers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.

De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan de organisatie, de locatie of materiaal beschikbaar gesteld door de organisatie en andere externe partijen.

De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of de organisatie geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.
De organisatie draagt er zorg voor dat de bij of krachtens deze Algemene Voorwaarden toepasselijke regels voor iedere deelnemer door publicatie of anders voldoende kenbaar zijn.

4. Verkoop en reclame

Het is niet toegestaan om etenswaren of andere artikelen te verkopen dan wel reclame uitingen te plaatsen bij start, finish en langs de route zonder toestemming van de organisatie.